Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden BIGBEARD

KvK-nummer 77251695

BTW-nummer 8609.48.584.B.01

1. ALGEMEEN

A) Indien naar deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna algemene voorwaarden) wordt verwezen in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van BIGBEARD gevestigd te Bathmen, zijn al deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten, facturen en leveringen van BIGBEARD, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

B) Ieder afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden bindt BIGBEARD slechts, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en voor iedere transactie afzonderlijk vooraf zijn overeengekomen. 

C) deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van de afnemer ter zijde, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door BIGBEARD zijn aanvaard. Een bepaling in de voorwaarden van de afnemer dat de voorwaarden van BIGBEARD niet van toepassing zouden zijn, wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd. Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn voorwaarden wordt door BIGBEARD uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

D) BIGBEARD behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen c.q. aan te vullen, indien en voorzover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt. 

2. AANBIEDINGEN.

A) Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, binden BIGBEARD niet.

3. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

A) Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Helaas vergt dit veel administratief werk en zullen wij daarom 25 euro in rekening brengen Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BIGBEARD heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BIGBEARD. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BIGBEARD er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

B) Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen 

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

4. BETALING.

A) Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door BIGBEARD aan de afnemer verstuurde, resp. overhandigde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient echter met schriftelijk bewijs te zijn voldaan voordat het betreffende goed door BIGBEARD wordt afgedragen. BIGBEARD is gerechtigd van een afnemer volledige vooruitbetaling te vorderen. 

B) In geval van betaling door een derde waaronder een sponsor ontheft het de opdrachtgever/afnemer niet van de betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, in contanten danwel door overschrijving op een door BIGBEARD aan te wijzen bank- of giro-rekening. Dit ter keuze aan BIGBEARD. 

C) Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft BIGBEARD het recht de afnemer over het gehele verschuldigde factuurbedrag boven de verschuldigde wettelijke rente, een rentevergoeding van 10% in rekening te brengen over de periode waarin de afnemer in verzuim is. 

D) Voor rekening van de afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die BIGBEARD redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. BIGBEARD maakt in dat geval aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. RECLAIME.

A) Afnemer dient de geleverde goederen terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde in art. 9 aangaande 

het risico van BIGBEARD bij overdracht van geleverde goederen en diensten zullen reclaimes over direct waarneembare gebreken door cliënt binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij BIGBEARD moeten zijn ingediend. Daarbij moet de afnemer nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen. 

B) Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde reclaimetermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt het recht op reclaime, indien de afnemer niet heeft voldaan aan het lid a van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid a. van dit artikel genoemde reclametermijn kan worden geconstateerd, dient de afnemer dit gebrek aannemelijk te maken en in ieder geval binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden, danwel is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid a aan BIGBEARD te melden. 

C) Reclaime geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 

D) Met betrekking tot reclaime wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

6. EIGENDOMSOVERGANG.

A) Het eigendom van de door BIGBEARD geleverde goederen gaat pas dan over op de afnemer, wanneer de afnemer zijn betalingsverplichting ter zake van alle geleverde goederen jegens BIGBEARD volledig is nagekomen. 

B) De afnemer is verplicht om, bij niet (tijdige) betaling of indien surseance van betaling, danwel faillissement is aangevraagd, de onbetaald gebleven goederen onverwijld terug te zenden naar BIGBEARD, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

C) De afnemer is gerechtigd om de door BIGBEARD geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de afnemer in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert. De door BIGBEARD gemaakte ontwerpen, films en afdrukken blijven (intellectueel) eigendom van BIGBEARD, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zij mogen niet door de afnemer afzonderlijk voor ander doeleinden worden aangewend dan schriftelijk is overeengekomen.

7. RISICO.

A) Ongeacht hetgeen tussen BIGBEARD en afnemer omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van BIGBEARD tot het tijdstip dat zij het vestigingsadres van BIGBEARD hebben verlaten. 

B) De afnemer zal de onder het eigendomsvoorbehoud van BIGBEARD vallende goederen vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s. 

C) Tenzij anders overeengekomen, worden door de afnemer ter bewerking aangeboden goederen voor eigen rekening en risico aangeleverd wat betreft opslag en bewerking in welke vorm dan ook. Van de stuksgoederen kan in geval van ondeugdelijke bewerking, tenzij anders overeengekomen, maximaal 5% als uitval worden beschouwd zonder dat BIGBEARD aansprakelijk is voor de kosten.

8. AANSPRAKELIJKHEID.

A) De aansprakelijkheid van BIGBEARD is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in art. 11, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van BIGBEARD. 

B) BIGBEARD is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en BIGBEARD is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens afnemer of welke andere schade dan ook. 

C) De afnemer vrijwaart BIGBEARD ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk zijn begrepen aanspraken uit hoofde van rechten van (intellectuele) eigendom, verband houdende met de door BIGBEARD aan de afnemer geleverde goederen.

9. GARANTIE.

A) Indien BIGBEARD een reclaime gegrond bevindt, zal BIGBEARD naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Deze bepaling geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking. Alsdan geldt dat BIGBEARD een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent.

10. OVERMACHT.

A) BIGBEARD mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen, indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het haar onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. BIGBEARD mag in dat geval ook de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van tijdelijke opschorting zal BIGBEARD alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien BIGBEARD als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren. 

B) Als gebeurtenissen en omstandigheden genoemd in lid a van dit artikel, worden onder meer aangemerkt: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer, mobilisatie, werknemersacties van welke aard dan ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge ziekte van personeel; niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindprodukten en verpakkingsmaterialen; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijving van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden; brand; vorst; aardbeving en overstroming.

C) Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat de afnemer redelijkerwijs geen nakoming meer van BIGBEARD kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

11. ONTBINDING.

A) Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit hoofde van deze of uit enige andere met BIGBEARD afgesloten overeenkomst(en) mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van cliënt, is BIGBEARD gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van SHIRTS- BEDRUKKEN.NL, zonder dat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is ten opzichte van afnemer, doch onverminderd de aan BIGBEARD verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke BIGBEARD ten laste van afnemer heeft of krijgt, onmiddellijk opeisbaar.

12. GESCHILLEN.

A) Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door 1 partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen BIGBEARD en de afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlands recht. 

B) Voorgenoemde geschillen zullen – voor zover de Wet zulks toelaat – uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Zwolle waarin BIGBEARD gevestigd is.

15. Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

A). Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft de klant ten opzichte van BIGBEARD de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

B). De klant zal BIGBEARD vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt BIGBEARD alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

16. Afwijkingen van vorm en van technische aard

BIGBEARD behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

Juni 2022 BIGBEARD Bathmen


TERMS AND CONDITIONS
General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment BIGBEARD

Chamber of Commerce number 77251695
VAT number 8609.48.584.B.01

  1. GENERAL

A) If these general terms and conditions of sale, delivery and payment (hereinafter general terms and conditions) are referred to in offers or order confirmations of BIGBEARD established in Bathmen, all these general terms and conditions apply to all offers, quotations, agreements, invoices and deliveries of BIGBEARD unless the parties expressly agree otherwise in writing.

B) Any deviating stipulation, or addition or amendment to the general terms and conditions is only binding on BIGBEARD if they have been expressly agreed in writing and for each transaction separately in advance.

C) these conditions set aside any conditions of the customer, unless these conditions have been expressly accepted in writing by BIGBEARD. A provision in the terms and conditions of the customer that the terms and conditions of BIGBEARD would not apply, is expressly not accepted. A general reference by the customer to its terms and conditions is expressly rejected by BIGBEARD.

D) BIGBEARD reserves the right to amend or supplement its general terms and conditions at any time, if and insofar as changed circumstances justify such an adjustment.

  1. OFFERS.

A) All offers, in whatever form, are not binding for BIGBEARD.

  1. PERIOD OF VIEW/RIGHT OF WITHDRAWAL

A) In the event of a consumer purchase, in accordance with the Distance Selling Act (Article 7:5 of the Dutch Civil Code), the customer has the right to return (part of) the delivered goods within a period of 7 working days without giving any reason. Unfortunately, this requires a lot of administrative work and we will therefore charge 25 euros. This period starts when the ordered goods have been delivered. If the customer has not returned the delivered goods to BIGBEARD after this period, the purchase is a fact. Before proceeding with the return, the customer is obliged to notify BIGBEARD in writing within the period of 7 working days after delivery. The customer must prove that the delivered goods have been returned on time, for example by means of proof of postal delivery. The goods must be returned in the original packaging (including accessories and associated documentation) and in new condition. If the goods have been used, encumbered or damaged in any way by the customer, the right to dissolution within the meaning of this paragraph will lapse. With due observance of the provisions of the previous sentence, BIGBEARD ensures that the full purchase price, including the calculated shipping costs, is refunded to the customer within 30 days after proper receipt of the return. Returning the delivered goods is entirely at the expense and risk of the customer.

B) The right of withdrawal does not apply to:

services of which the execution, with the consent of the consumer, has started before the period of seven working days
goods or services whose price is subject to fluctuations in the financial market, over which the supplier has no influence
goods that are manufactured according to the consumer’s specifications, for example custom work, or that have a clearly personal character
for goods or services that cannot be returned due to their nature, for example in connection with hygiene or that can spoil or age quickly

  1. PAYMENT.

A) Except in the event that advance payment or cash payment or cash on delivery has been stipulated, payment for items sent by BIGBEARD to the customer, resp. Invoices submitted must be made within 14 days of the invoice date. Payment must, however, be made with written proof before the goods in question are handed over by BIGBEARD. BIGBEARD is entitled to claim full advance payment from a customer.

B) In the event of payment by a third party, including a sponsor, it does not release the client/customer from the payment obligation within the period of 14 days. Payment must be made, without deduction of any discount or set-off, in cash or by transfer to a bank or giro account to be designated by BIGBEARD. This is at the discretion of BIGBEARD.

C) In the event of non-compliance with the payment conditions, BIGBEARD has the right to charge the customer an interest of 10% over the entire invoice amount owed, above the statutory interest due, over the period in which the customer is in default.

D) All judicial and extrajudicial costs that BIGBEARD must reasonably incur to enforce compliance with these terms and conditions and the agreement(s) in which these terms and conditions are referred to shall be borne by the customer. In that case, BIGBEARD is entitled to

Unleash the
rebel

Heritage

BIGBEARD was founded to promote canoepolo. A spectacular, but unknown team sport in kayaks. We believe in potential of the sport as a culture. Due to the heaviness of the sport, a match only takes 20 minutes. And since there aren’t a lot of clubs offering the sport, teams only compete at tournaments. Travelling from club to club every weekend, teams form brotherhoods at the campsite. Temporarily living in a bubble, disconnected from society. Canoepolo is not just a sport, it has become a culture. Our culture. The BIGBEARD culture.

Legacy

Experiences

★ ★ ★ ★ ★

Prima shirt. Ben blij verrast over de kwaliteit van de bedrukking.

- Sebastiaan Goorkate